Opublikowano: 22 czerwca 2022

Regulamin

REGULAMIN SUSHI MASTER CLASS

(dalej: „Regulamin”)

 1. Organizatorem SUSHI MASTER CLASS jest Grafen Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie (adres: Firmowa 12, 62-023 Robakowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000928027; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – KRS; nr NIP 7773320644, nr REGON 380206974 (dalej: „Organizator”).
 2. SUSHI MASTER CLASS – to organizowane cyklicznie, bezpłatne warsztaty skierowane do profesjonalistów oraz pół-profesjonalistów związanych z segmentem rynku sushi.
 3. Warsztaty SUSHI MASTER CLAS odbywać się będą w różnych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o czym Organizator każdorazowo poinformuje na stronie www.grafen.com.
 4. Udział w SUSHI MASTER CLAS mogą brać tylko osoby pełnoletnie.
 5. Organizator informuje, że z warsztatów będą realizowane nagrania oraz sesje zdjęciowe, które następnie zostaną udostępnione w sieci.
 6. Uczestnik ma możliwość dokonania zapisu online. Powinien mieć dostęp do komputer internetu oraz pocztę email.
 7. Zgłoszenia na SUSHI MASTER CLASS należy dokonać:
 • wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 
 • akceptując postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności i Zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku.
 1. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Organizator drogą mailową niezwłocznie powiadomi zgłaszającego, czy zakwalifikował się do wzięcia udziału w SUSHI MASTER CLASS.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. O zakwalifikowaniu się z listy rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. W celu realizacji i promocji warsztatów Organizator dokonuje rejestracji foto i wideo. Każdy uczestnik przed zapisem na warsztaty, informowany jest, że warsztaty są rejestrowane. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie jego wizerunku nie może wziąć udziału w warsztatach.
 5. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym drogą mailową.
 6. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
 7. Uczestnik ma prawo do reklamacji wysyłając jej opis i żądanie na maila marketing@grafen.com Organizator powinien odpowiedzieć w ciągu 14 dni. Brak w odpowiedzi w tym terminie rozumie się jako przyjęciem reklamacji.
 8. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu organizacji warsztatów.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących organizacji warsztatów SUSHI MASTER CLASS, decyzje podejmuje Organizator.

Polityka Prywatności SUSHI MASTER CLASS

 1. Dane osobowe uczestników warsztatów będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rok w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego „RODO”. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach.
 2. Administratorem danych jest Organizator Grafen Europe Sp. z o. o.
  z siedzibą przy ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo.
 3. Skontaktuj się z IOD Hendi SP.ZO.O. – e-mail: iod@hendi.pl.
 4. Organizator w celu realizacji i promocji warsztatów przetwarza: imię i nazwisko, adres email, nr telefon, branża, dane firmy/restauracji, wizerunek Uczestników.
 5. Organizator podejmie wobec udostępnionych mu danych osobowych i wizerunku uczestników wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 6. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
  na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • 6 ust. 1 lit. f  RODO – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 1. Państwa dane osobowe i wizerunek mogą być udostępniane Kuchnie Świata S.A.
 2. Dane są udostępniane w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych
  na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 3. Posiadają Państwo prawo do:
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych
  w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane i zarchiwizowane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.
 3. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wizerunek

 1. Materiały audio-wideo z warsztatów SUSHI MASTER CLASS zostaną umieszczone na kanałach informacyjnych włączając wszelkiego rodzaju media grafen.com oraz media Kuchnie Świata S.A, media ogólnokrajowe i lokalne, media społecznościowe, prasa ogólnokrajową i lokalną, banery, plakaty, wydawnictwa krajowe i lokalne, Internet, w szczególności portale społecznościowe i rekrutacyjne, w celach związanych z zatrudnieniem, rekrutacją, działaniem na rzecz wizerunku Organizatora.
 2. Materiały mogą być poddawane także różnego rodzaju formom przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji przeze mnie produktu końcowego.
 3. Ponadto Pani/Pana wizerunek zostanie udostępniony i opublikowany na stronie Kuchnie Świata S.A.