Opublikowano: Maj 2022

Regulamin

REGULAMIN Moretti LAB

(dalej: „Regulamin”)

 1. Organizatorem Moretti LAB jest Grafen Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie (adres: Firmowa 12, 62-023 Robakowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000928027; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – KRS; nr NIP 7773320644, nr REGON 380206974 (dalej: „Organizator”).
 2. Moretti LAB – to szkolenia skierowane do profesjonalistów oraz pół-profesjonalistów związanych z segmentem rynku pizzerii.
 3. Szkolenia Moretti LAB odbywać się będą w różnych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o czym Organizator każdorazowo poinformuje na stronie www.grafen.com
 4. Udział w Moretti LAB mogą brać tylko osoby pełnoletnie.
 5. Organizator informuje, że ze szkoleń będą realizowane nagrania oraz sesje zdjęciowe, które następnie zostaną udostępnione w sieci.
 6. Uczestnik ma obowiązek dokonania zapisu online. Powinien mieć dostęp do komputer internetu oraz pocztę email.
 7. Zgłoszenia na Moretti LAB należy dokonać:
 8. wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 
 9. akceptując postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności i Zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku.
 1. Dokonując zgłoszenia Uczestnik będący osobą fizyczną jest zobowiązany do wskazania, czy umowa zawierana z Organizatorem a dotycząca organizacji i udziału w Szkoleniu zawierana jest przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz czy ma dla niego charakter zawodowy.
 2. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Organizator drogą mailową niezwłocznie powiadomi zgłaszającego, czy zakwalifikował się do wzięcia udziału w Moretti LAB. Potwierdzeniem udziału Uczestnika w warsztatach będzie dokonanie przez niego zapłaty. Brak zapłaty oznacza rezygnację z udziału w warsztatach.
 4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników szkolenia Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników, którzy zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą mailową. O zakwalifikowaniu się z listy rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Udział w warsztatach jest odpłatny. Koszt udziału każdorazowo podany zostanie przez Organizatora wraz z informacją o miejscu oraz terminie szkolenia. Każdy uczestnik zobowiązuje się do opłacenia szkolenia w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania faktury proformy – zgodnie z punktem 10 Regulaminu.
 6. Kwota uiszczona tytułem udziału w Warsztatach nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji, chyba że uiszczona została przez Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a Konsument odstąpił od umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie drogą mailową na adres marketing@grafen.com
 7. W przypadku jeśli Konsument nie odstąpi od Umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy, a następnie zrezygnuje z udziału w Warsztatach, Organizator może obciążyć taką osobę kosztami jakie poniósł na organizację Warsztatów przypadających na osobę, która zrezygnowała.
 8. W celu realizacji i promocji szkoleń Organizator dokonuje rejestracji foto i wideo. Każdy uczestnik przed zapisem na warsztaty, informowany jest, że warsztaty są rejestrowane. Jeżeli uczestnik nie wyraża zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie jego wizerunku nie może wziąć udziału w warsztatach.
 9. W przypadku, gdyby warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym drogą mailową.
 10. Nie później niż na 7 dni przed dniem planowanego terminem Warsztatów, Organizator ma prawo, niezależnie od punktu 16 – do ich odwołania. W takim przypadku (oraz w przypadku wskazanym w punkcie 16) Organizator powiadomi mailowo Uczestników i zaproponuje im – do wyboru – zwrot opłat lub zmianę terminu Warsztatów.
 1. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
 2. Uczestnik ma prawo do reklamacji wysyłając jej opis i żądanie na maila marketing@grafen.com. Organizator powinien odpowiedzieć w ciągu 14 dni. Brak w odpowiedzi w tym terminie rozumie się jako przyjęciem reklamacji.
 3. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu organizacji warsztatów.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących organizacji szkoleń Moretti LAB, decyzje podejmuje Organizator.

Polityka Prywatności Moretti LAB

 1. Dane osobowe uczestników warsztatów będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rok w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego „RODO”. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach.
 2. Administratorem danych jest Organizator Grafen Europe Sp. z o. o.
  z siedzibą przy ul. Firmowa 12, 62-023 Robakowo.
 3. Skontaktuj się z IOD Hendi SP.ZO.O. – e-mail: iod@hendi.pl.
 4. Organizator w celu realizacji i promocji warsztatów przetwarza: imię i nazwisko, adres email, nr telefon, branża, dane firmy/restauracji, wizerunek Uczestników.
 5. Organizator podejmie wobec udostępnionych mu danych osobowych i wizerunku uczestników wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 6. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 9. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 10. 6 ust. 1 lit. f  RODO – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 1. Państwa dane osobowe i wizerunek mogą być udostępniane Moretti Forni S.p.A. oraz North Coast S.A.
 2. Dane są udostępniane w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 3. Posiadają Państwo prawo do:
 4. sprostowania swoich nieprawidłowych danych,
 5. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO
 6. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 8. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 1. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane i zarchiwizowane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych.
 3. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wizerunek

 1. Materiały audio-wideo ze szkoleń Moretti LAB zostaną umieszczone na kanałach informacyjnych włączając wszelkiego rodzaju media grafen.com, media Moretti Forni S.p.A.  oraz North Coast S.A., media ogólnokrajowe i lokalne, media społecznościowe, prasa ogólnokrajową i lokalną, banery, plakaty, wydawnictwa krajowe i lokalne, Internet, w szczególności portale społecznościowe i rekrutacyjne, w celach związanych z zatrudnieniem, rekrutacją, działaniem na rzecz wizerunku Organizatora.
 2. Materiały mogą być poddawane także różnego rodzaju formom przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji przeze mnie produktu końcowego.
 3. Ponadto Pani/Pana wizerunek zostanie udostępniony i opublikowany na stronie Moretti Forni S.p.A.

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Konsument  – osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorcą, zawierająca umowę jako niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, niezależnie od punktu 13 Regulaminu może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres Organizatora,
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy tj. od dnia poinformowania Konsumenta o przyjęciu jego zgłoszenia oraz uiszczenia przez Konsumenta ceny na Warsztaty.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.